Observations 2009 - Waarnemingen 2009   update 19 jan 2010

Résumé:...
Samenvatting: in 2009 werd de kaap van 3.000 soorten nog net niet bereikt en dankzij waarnemingen.be steeg het aantal observaties met 60%.

Aantal soorten

Op 30 dec. 2009 telt de cebe-inventaris 2.986 soorten en zit dus binnen enkele maanden wellicht aan 3.000 soorten. De laatste 2 jaar zijn er rond de 500 soorten bijgekomen.
Hiermee behoren 't Moeraske en Hof ter Musschen in Brussel wellicht tot de best geïnventariseerde gebiedjes van Brussel.

Foto's

Nieuwe soorten

(klik op foto voor opening galerij met link naar de afzonderlijke soortenfiches)

De impact van waarnemingen.betabel: Aantal neergeschreven observaties op 30 dec 2009 op waarnemingen.be

Met 1.778 waarnemingen, was er een toename van 60% ten opzichte van het vorige (record-)jaar 2008 (1.112). 824 soorten konden worden waargenomen met als voornaamste 622 ongewervelden, 84 champignons en 72 vogels. 33 waarnemers participeerden (waarnemer «cebe» bevat Jean Randoux, R.&B. Beys en Michel Durand).
De toename is vooral te verklaren door het gemak en de toegankelijkheid van waarnemingen.be, waardoor nu ook gewone soorten worden ingebracht en er ook inbreng komt van niet-cebe-leden.
(foto: Alex & Laurence Naets.) Vooral de vogelwaarnemingen hadden daar baat bij: 25 deelnemers schreven 645 waarnemingen neer, bijna vier keer méér dan in 2008 (136). Het soortenaantal (72) verschilt weinig met de vorige jaren (69 in 2008 en 2007). Er was één nieuwe soort: een Boomleeuwerik.
Méér dan de helft van alle cebe-waarnemingen betreft ongewervelden (958 waarnemingen, +18%), op Bernard Pasau nà, van de «usual suspects»...
Roosmarijn Steeman, die in opdracht van Leefmilieu Brussel aan een Paddenstoelatlas werkt, bracht op de valreep nog héél wat nieuwe soorten aan.

Hof ter Musschen - Moeraske


In Hof ter Musschen zijn nu iets meer vogelsoorten bekend: Deze werden niet gezien in het Moeraske:
 1. Motacilla flava thunbergi (Bergeronnette printanière nordique - Noordse gele kwlkstaart)
 2. Saxicola torquata (Tarier pâtre, Traquet pâtre - Roodborsttapuit)
 3. Athene noctua (Chouette chevêche - Steenuil)
 4. Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur - Visarend)
 5. Falco subbuteo (Faucon hobereau - Boomvalk)
 6. Circus aeruginosus (Busard des roseaux - Bruine Kiekendief)
 7. Lymnocryptes minimus (Bécassine sourde - Bokje)
 8. Jynx torquilla (Torcol fourmilier - Draaihals)
 9. Hippolais icterina (Hypolaïs ictérine - Spotvogel)
 10. Phoenicurus phoenicurus (Rougequeue à front blanc - Gekraagde roodstaart)
 11. Anthus pratensis (Pipit farlouse - Graspieper)
 12. Larus fuscus (Goéland brun - Kleine mantelmeeuw)
 13. Carduelis flammea cabaret (Sizerin flammé - Kleine barmsijs)
 14. Ciconia ciconia (Cigogne blanche - Ooievaar)
 15. Pernis apivorus (Bondrée apivore - Wespendief)
 16. Saxicola rubetra (Tarier des prés - Paapje)
 17. Sylvia curruca (Fauvette babillarde - Braamsluiper)
 18. Motacilla flava flava (Bergeronnette printanière - Gele kwikstaart)
 19. Coccothraustes coccothraustes (Gros-bec casse-noyaux - Appelvink)
 20. Ardea alba (Grande aigrette - Grote Zilverreiger)
 21. Lullula arborea (Alouette lulu - Boomleeuwerik)
 22. Locustella naevia (Locustelle tachetée - Sprinkhaanzanger)
 23. Dendrocopos medius (Pic mar - Middelste bonte specht)
 24. Coturnix coturnix (Caille des blés - Kwartel)
 25. Serinus serinus (Serin cini - Europese kanarie)
 26. Vanellus vanellus (Vanneau huppé - Kievit)
Deze zijn uniek voor het Moeraske:
 1. Psittacula eupatria (Perruche Alexandre, Perruche à épaulettes - Grote Alexanderparkiet)
 2. Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle - Nachtegaal)
 3. Fulica atra (Foulque macroule - Meerkoet)
 4. Aix galericulata (Canard mandarin - Mandarijneend)
 5. Alectoris rufa (Perdrix rouge - Rode patrijs)
 6. Delichon urbica (Hirondelle de fenêtre - Huiszwaluw)
 7. Myiopsitta monachus (Perriche jeune veuve, Conure veuve - Monniksparkiet)
 8. Anas platyrhynchos domesticus (Canard domestique, Canard cayuga - Soepeend)
 9. Porzana porzana (Marouette ponctuée - Porceleinhoen)
 10. Oriolus oriolus (Loriot d'europe - Wielewaal)
 11. Larus canus (Goéland cendré - Stormmeeuw)
 12. Emberiza schoeniclus (Bruant des roseaux - Rietgors)
 13. Corvus frugilegus (Corbeau freux - Roek)
 14. Charadrius dubius (Petit gravelot - Kleine plevier)
 15. Bombycilla garrulus (Jaseur boréal - Pestvogel)
 16. Cygnus atratus (Cygne noir - Zwarte zwaan)
 17. Cairina moschata forma domestica (Canard de Barbarie, Canard musqué - Barbarijse eend)
 18. Anas bahamensis (Canard des Bahamas - Bahamapijlstaart)
 19. Circus cyaneus (Busard Saint-Martin - Blauwe kiekendief)

Waarnemers per km²


Deze kaart geeft het aantal waarnemers op waarnemingen.be in 2009 per km² (De positionering van elke waarnemer werd lichtjes aangepast om het probleem van niet-precieze waarnemingen te omzeilen)...
Hieruit blijkt dat de zone van het Zoniënwoud (Rood Klooster: 40 waarnemers) en de parken langs de Woluwelaan het meeste waarnemers wisten aan te trekken. Hof ter Musschen doet het ook goed met 28 verschillende waarnemers/km². Het Moeraske moet het met minder belangstelling doen: 14 waarnemers/km²...

Fauna

De laatste jaren wordt vooral de fauna verder in kaart gebracht.

Insecten & Spinnen

Nieuwe soorten in 2009

De nieuwe zeldzame aanwinsten van 2009:

Nieuwe soorten en laatste waarneming


*Voor de vergelijkbaarheid werden bij de kevers (Coleoptera) de 175 Kortschildkevers uit een oudere studie niet mee opgenomen. Zonder deze groep gaat het om 1.500 soorten. In de totaalbalk onderaan zitten ze er wel bij.
De linkergrafiek toont het aantal insectensoorten per orde en het jaar van de laatste waarneming. Voor de best geobserveerde orden, zoals vliegen en vlinders, konden de afgelopen drie jaar 75% van de soorten worden waargenomen. Globaal genomen is 3/5de van de in 2209 waargenomen soorten ook al het jaar daarvoor gezien, 1/5de was 2 jaar oud en het overige vijfde was al 3 jaar of langer niet meer gezien...(rechtergrafiek).

De betrachting om zoveel mogelijk insecten ook op waarnemingen.be te registreren, inclusief de gewone soorten, werd verdergezet. Het plan was om de helft van de cebe-inventaris op waarnemingen.be te hebben op het einde van 2009 en driekwart ervan op het einde van 2010. Alleen de moeilijk determineerbare-, zeer zeldzame-, toevallige- en verdwenen- soorten zouden dan nog mogen ontbreken in 2011 op waanemingen.be.

Er zijn 1.683 ongewervelden op www.cebe.be/inventaires waarvan 1.304 recente waarnemingen met foto. Men kan dus stellen dat hiervan bijna de helft werd gezien in 2009. Met de registraties op waarnemingen.be die al in 2008 werden begonnen, wordt de 50%-doelstelling dus ruim behaald... Het aantal waargenomen soorten ligt ook nog 7% hoger (622 tegen 579).

Hernieuwde waarnemingen

vorige waarneming insecten en spinnen
Op bovenstaande grafiek worden de hernieuwde waarnemingen van 2009 afgebeeld met het jaar van de voorlaatste waarneming (De nieuwe soorten en de Kortschildkevers zijn hier niet opgenomen). Men kan stellen dat 3/5de van hernieuwde waarnemingen één jaar geleden ook werden gezien. 1/5de was al 2 jaar oud en 1/5de was al méér dan 2 jaar geleden. De meeste nieuwe soorten die nu ontdekt worden zijn (vrij) zeldzaam of moeilijk zichtbaar.
Comebacks 2009
De kans om nog soorten weer te zien die voor het laatst voor 2004 werden waargenomen is echt wel uitzonderlijk, amper 3% van die oude waarnemingen kon worden bevestigd in 2009. Dit jaar ging het oa om drie zweefvliegen, 3 dag- en 3 nacht-vlinders.

Vroegste waarnemingsmaand (... - 2009)

Vroegste waarneming insectensoorten jan. 2010
Deze grafiek geeft de beste insectenmaanden tijdens het jaar. Van elke soort die tot nu toe werd waargenomen, is de vroegste waarnemingsmaand weergegeven en het laatste jaar van de waarneming. het is vooral diep in de zomer dat er de afgelopen jaren blijkbaar een achterstand zit in de herhaalde waarnemingen...

Nieuwe soorten

 1. Amaurobius ferox (Grote Kaardespin) - Araneae
 2. Segestria bavarica (Muurzesoog) - Araneae
 3. Gibbaranea gibbosa (Epeire à bosses, L'Epeire bossue - Boomknobbelspin) - Araneidae
 4. Zygiella X-notata (Venstersectorspin) - Araneidae
 5. Micaria pulicaria (Gewone mierspin) - Gnaphosidae
 6. Trachyzelotes pedestris (Stekelkaakkampoot) - Gnaphosidae
 7. Antistea elegans (Moeraskamstaartje) - Hahniidae
 8. Meioneta saxatilis (Spits probleemspinnetje) - Linyphiidae
 9. Pirata piraticus (Poelpiraat) - Lycosidae
 10. Trochosa ruricola (Veldnachtwolfspin) - Lycosidae
 11. Trochosa terricola (Gewone nachtwolfspin) - Lycosidae
 12. Pachygnatha degeeri (Kleine dikkaak) - Tetragnathidae
 13. Enoplognatha ovata (Gewone tandkaak) - Theridiidae
 14. Episinus sp. (Kabelspin) - Theridiidae
 15. Ozyptila praticola (Gewone bodemkrabspin) - Thomisidae
 16. Xysticus sp (Krabspin) - Thomisidae
 17. Ptinus sexpunctatus (Diefkever) - Anobiidae
 18. Agrilus angustulus - Buprestidae
 19. Cytilus sericeus - Byrrhidae
 20. Cantharis nigricans - Cantharidae
 21. Cantharis rufa (Rood Soldaatje) - Cantharidae
 22. Nebria brevicollis (Breedhalsnebria) - Carabidae
 23. Pyrrhidium sanguineum (Callidie sanguine) - Cerambycidae
 24. Bruchidius siliquastri - Chrysomelidae
 25. Phratora vulgatissima - Chrysomelidae
 26. Chilocorus bipustulatus (Heidelieveheersbeestje) - Coccinellidae
 27. Clitostethus arcuatus - Coccinellidae
 28. Dendrophilus punctatus - Histeridae
 29. Vincenzellus ruficollis - Salpingidae
 30. Acrossus rufipes - Scarabaeidae
 31. Cyphon laevipennis - Scirtidae
 32. Philonthus sp - Staphylinidae
 33. Stenus sp - Staphylinidae
 34. Agromyza nana (Klaver-bladmineerder) - Agromyzidae
 35. Calycomyza artemisiae - Agromyzidae
 36. Phytomyza ranunculi - Agromyzidae
 37. Chirosia betuleti - Anthomyiidae
 38. Pegomya laticornis - Anthomyiidae
 39. Bombylius discolor (Gevlekte Wolzwever) - Bombyliidae
 40. Calliphora vomitoria (Blauwe Vleesvlieg) - Calliphoridae
 41. Lucilia sp (Groene Vleesvlieg) - Calliphoridae
 42. Dasineura strumosa - Cecidomyiidae
 43. Conops flavipes - Conopidae
 44. Culiseta annulata (Grote Steekmug, Ringelmug) - Culicidae
 45. Rhaphium appendiculatum - Dolichopodidae
 46. Suillia affinis - Heleomyzidae
 47. Meiosimyza decempunctata - Lauxaniidae
 48. Mesembrina meridiana (Mésembrine de midi - Schorsvlieg) - Muscidae
 49. Palloptera ustulata - Pallopteridae
 50. Nephrocerus sp - Pipunculidae
 51. Chrysopilus aureus - Rhagionidae
 52. Rhagio lineola - Rhagionidae
 53. Paykullia maculata - Rhinophoridae
 54. Tetanocera elata - Sciomyzidae
 55. Brachyopa pilosa - Syrphidae
 56. Cheilosia sp (Gitje) - Syrphidae
 57. Helophilus hybridus - Syrphidae
 58. Pipiza festiva - Syrphidae
 59. Phasia hemiptera (Wantssluipvlieg) - Tachinidae
 60. Acidia cognata - Tephritidae
 61. Goniglossum wiedemanni - Tephritidae
 62. Oxyna nebulosa - Tephritidae
 63. Rhagoletis meigenii - Tephritidae
 64. Tephritis bardanae (Donkere klitboorvlieg) - Tephritidae
 65. Aradus depressus - Aradidae
 66. Ischnodemus sabuleti - Lygaeidae
 67. Orthocephalus coriaceus - Miridae
 68. Polymerus nigrita - Miridae
 69. Saldula sp - Saldidae
 70. Amphorophora idaei - Aphididae
 71. Anoecia sp - Aphididae
 72. Betulaphis quadrituberculata (Puceron tuberculé du bouleau) - Aphididae
 73. Dysaphis pyri (Puceron cendré du poirier, Puceron mauve - Roze perenluis) - Aphididae
 74. Periphyllus sp - Aphididae
 75. Kybos smaragdulus - Cicadellidae
 76. Nomada ferruginata (Geelschouderwespbij) - Apidae
 77. Nomada flavoguttata - Apidae
 78. Wroughtonia spinator - Braconidae
 79. Coelichneumon comitator - Ichneumonidae
 80. Dusona sp - Ichneumonidae
 81. Metopius sp - Ichneumonidae
 82. Phaenolobus terebrator - Ichneumonidae
 83. Pimplinae sp - Ichneumonidae
 84. Tromatobia lineatoria - Ichneumonidae
 85. Pamphilius sylvaticus - Pamphiliidae
 86. Aglaostigma aucupariae - Tenthredinidae
 87. Cladius pectinicornis - Tenthredinidae
 88. Elinora koehleri - Tenthredinidae
 89. Nematus miliaris (Weidebladwesp) - Tenthredinidae
 90. Periclista sp - Tenthredinidae
 91. Platycampus luridiventris - Tenthredinidae
 92. Tenthredo mesomela - Tenthredinidae
 93. Tenthredo vespa - Tenthredinidae
 94. Symmorphus sp (Deukmetselwesp) - Vespidae
 95. Batrachedra praeangusta - Batrachedridae
 96. Eudonia lacustrata - Crambidae
 97. Depressaria emeritella (Witrugplatlijfje) - Depressariidae
 98. Epermenia chaerophyllella - Epermeniidae
 99. Macaria alternata (Donker Klaverblaadje) - Geometridae
 100. Caloptilia roscipennella (Walnootsteltmot) - Gracillariidae
 101. Caloptilia rufipennella (Donkere esdoornsteltmot ) - Gracillariidae
 102. Caloptilia syringella (Seringenmot) - Gracillariidae
 103. Calybites phasianipennella (Viervleksteltmot) - Gracillariidae
 104. Phyllonorycter kleemannella - Gracillariidae
 105. Phyllonorycter rajella - Gracillariidae
 106. Heliozela resplendella - Heliozelidae
 107. Plebeius agestis (Argus brun - Bruin blauwtje) - Lycaenidae
 108. Satyrium w-album (Thécla de l'Orme - Iepepage) - Lycaenidae
 109. Stigmella aceris - Nepticulidae
 110. Agrochola macilenta (Geelbruine Herfstuil) - Noctuidae
 111. Conistra rubiginosa - Noctuidae
 112. Cryphia domestica (Lichte Korstmosuil) - Noctuidae
 113. Eupsilia transversa (Satellite - Wachtervlinder) - Noctuidae
 114. Hadena compta (Witband-silene-uil) - Noctuidae
 115. Herminia tarsicrinalis (Schaduwsnuituil) - Noctuidae
 116. Mythimna albipuncta (Witstipgrasuil) - Noctuidae
 117. Mythimna straminea (Spitsvleugelgrasuil) - Noctuidae
 118. Noctua interjecta (Kleine Huismoeder) - Noctuidae
 119. Noctua janthina (Kleine Breedbandhuismoeder) - Noctuidae
 120. Earias clorana (Kleine Groenuil) - Nolidae
 121. Cerura erminea (Hermine) - Notodontidae
 122. Pyronia tithonus (Amaryllis - Oranje zandoogje) - Nymphalidae
 123. Colias croceus (Souci - Oranje luzernevlinder) - Pieridae
 124. Plutella xylostella - Plutellidae
 125. Synanthedon tipuliformis (Bessenglasvlinder) - Sesiidae
 126. Coptotriche marginea (Gele bramenvlekmot) - Tischeriidae
 127. Aethes rubigana (Donker c-smalsnuitje) - Tortricidae
 128. Cnephasia incertana - Tortricidae
 129. Dichrorampha acuminatana (Margrietwortelmot) - Tortricidae
 130. Epinotia nisella - Tortricidae
 131. Notocelia rosaecolana (Rozenhermelijnbladroller) - Tortricidae
 132. Ptycholoma lecheana (Koraalbladroller, Geelbuikbladmot) - Tortricidae
 133. Rhyacionia pinivorana (Grijze dennenlotboorder) - Tortricidae
 134. Dichochrysa sp - Neuroptera
 135. Calopteryx virgo (Bosbeekjuffer) - Calopterygidae
 136. Orthetrum coerulescens (Beekoeverlibel) - Libellulidae
 137. Ceratophyllus gallinae (Puce des volailles - Kippenvlo) - Ceratophyllidae
 138. Ctenolepisma longicaudatum (Papiervisje) - Zygentoma
 139. Glyphotaelius pellucidus - Limnephilidae
 140. Musculium lacustre (Cyclade des lacs, cyclade lacustre - Moeras-hoornschaal) - Sphaeriidae
 141. Triturus helveticus (Triton palmé - Vinpootsalamander) - Salamandridae
 142. Microtus agrestis (Aardmuis) - Cricetidae
 143. Casmerodius albus (Grande aigrette - Grote Zilverreiger) - Ardeidae
 144. Diatrype disciformis (Hoekig schorsschijfje) -
 145. Agaricus comtulus (Agaric élégant - Kleine champignon) -
 146. Agaricus silvaticus (Agaric sylvatique - Schubbige boschampignon) -
 147. Coprinus kuehneri (Kleinsporig plooirokje) -
 148. Entoloma sericatum (Moerasbossatijnzwam) -
 149. Gymnopous dryophilus (Collybie des arbres - Gewoon eikenbladzwammetje) -
 150. Psathyrella corrugis (Psathyrelle gracile - Sierlijke franjehoed) -
 151. Psathyrella microrrhiza (Kortwortelfranjehoed) -
 152. Rickenella fibula (Omphale bibelot - Oranjegeel trechtertje) -
 153. Tricholoma fulvum (Tricholome fauve - Berkenridderzwam) -
 154. Cerocorticium confluens (Ziekenhuisboomkorst) -
 155. Clavulinopsis luteoalba (Verblekende knotszwam) -
 156. Fomes fomentarius (Amadouvier - Echte tonderzwam) -
 157. Ganoderma resinaceum (Harslakzwam) -
 158. Bovista plumbea (Boviste plombée - Loodgrijze bovist) -
 159. Mutinus ravenelii (Roze stinkzwam) -
 160. Candelariella vitellina -
 161. Cladonia chlorophea -
 162. Lecanora albescens -
 163. Lecanora conizaeoides -
 164. Opegrapha sp. -
 165. Punctelia subrudecta -
 166. Xanthoria calcicola -
 167. Bryum barnesii (Geelkorrelknikmos) -
 168. Fissidens viridulus (Gekromd vedermos) -
 169. Isothecium myosuroides (Knikkend palmpjesmos) -
 170. Plagiothecium succulentum -
 171. Syntrichia laevipila (Boomsterretje) -
 172. Trentepohlia sp. -
 173. Capsella rubella (Bourse à pasteur rougeâtre - Rode herderstasje) - Brassicaceae
 174. Capsella rubella (Bourse à pasteur rougeâtre - Rode herderstasje) - Brassicaceae
 175. Frankia cf. alni -

Deze lijst is nog niet volledig, er ontbreken met name nog heel wat paddenstoelen!


Comebacks

laatste waarneming dateerde van 2003 en vroeger. In 2007 was dit nog 23% van de fauna, intussen gezakt naar 17%.
 1. Tenthredo arcuata
 2. Vanessa cardui
 3. Aphantopus hyperantus
 4. Aglais urticae
 5. Plusia festucae
 6. Apamea monoglypha
 7. Tethea ocularis
 8. Bombus hypnorum
 9. Parhelophilus frutetorum
 10. Chrysotoxum bicinctum
 11. Anasimyia lineata

Nieuw maar niet op waarnemingen

 1. Zygiella X-notata
 2. Micaria pulicaria
 3. Trachyzelotes pedestris
 4. Antistea elegans
 5. Meioneta saxatilis
 6. Pirata piraticus
 7. Trochosa ruricola
 8. Trochosa terricola
 9. Enoplognatha ovata
 10. Episinus sp.
 11. Pachygnatha degeeri
 12. Ozyptila praticola
 13. Nomada flavoguttata
 14. Goniglossum wiedemanni
 15. Periphyllus sp
 16. Stomaphis sp
 17. Triturus helveticus
 18. Lullula arborea

Nieuw achteraf gedetermineerd

 1. Cydia inquinatana
 2. Noctua janthina
 3. Platycampus luridiventris
 4. Musculium lacustre
 5. Phyllonorycter kleemannella
 6. Calopteryx virgo
 7. Betulaphis quadrituberculata
 8. Dysaphis pyri
 9. Anoecia sp

Bibliografie

Basisbestanden in Excel

Algemene jaarverslagen in pdf: rapporten (zie daar in de bijlagen)
Er was een uitgebreid verslag in 2007 (met pdf-versie in de bijlage p30 van de Algemene jaarverslagen.) waarvan de meeste gegevens nog steeds relevant zijn.
Artikel 2008: Echo du Marais 89.