Observations 2010 - Waarnemingen 2010
             www.cebe.be/rapdac2010, v.18 dec. 2010

Méér dan 2.000 waarnemingen - méér dan 1.000 soorten...


Nombre d'espèces - Soortenaantal
In het totaal werden in 2010 1.042 soorten waargenomen. Het hoogtepunt viel op de de dag van de Biodiversiteit, 22 mei, waar 109 soorten werden geteld tijdens de actie «Tel mee tot 2010».

Observateurs - Waarnemers
De website waarnemingen.be heeft het aantal neergeschreven waarnemingen explosief doen toenemen. Met 2099 waarnemingen werden nog 18% méér waarnemingen opgetekend tegenover 2009 (1.782).
Met 34 waarnemers hebben we enkele waarnemers meer aangetrokken dan vorig jaar. 9 waarnemers kwamen méér dan 5 keer naar één van onze sites. Het Moeraske trekt nauwelijks buitenstaanders aan.
Nombre d'espèces par mois - Aantal soorten per maand
Juni blijft de soortenrijkste maand met 211 verschillende ongewervelden. Januari blijft de beste maand voor vogelwaarnemingen.

Arthropoda BXL
Insectenwaarnemingen in Brussel blijven vrij beperkt tot CEBE, Scheutbos (onafgewerkte encodage), Vogelzang, Espace Parruck...

rare 2010 - zeldzaam 2010
Zeldzame nieuwe waarnemingen (+) en éérste opnames (1) op www.cebe.observations.be.

new 2010
Foto-overzicht van alle nieuwe soorten op www.cebe.observations.be in volgorde van datum.